ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

 

Elintarviketieteiden seura jatkaa aktiivista toimintaa ja yhdistää elintarvikealan ammattilaisia eri sektoreilta. Vuonna 2017 on kulunut 70 vuotta Seuran perustamisesta. ETS ry järjestää juhlavuotensa kunniaksi seminaarin ja päivittää historiikin. Historiikin päivittämiseen haetaan rahoitusta ETS ry:n toimintaa lähellä olevilta säätiöiltä.

 

SEURAN MISSIO

Seuran tehtävä on yhdistää elintarvikealan ammattilaiset sekä edistää elintarvikealan tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön. Seura tarjoaa jäsenilleen useita erilaisia yhteistyön muotoja: jaostojen toimintaa, seminaareja, yritysvierailuja sekä monipuolisen elintarvikealan ammattilehden.

 

SEURAN VISIO

Seuran tavoitteena on olla aktiivinen, elinvoimainen ja haluttu kohtaamispaikka elintarviketieteistä ja alan kehittämisestä kiinnostuneille.

 

JÄSENET JA VIESTINTÄ

Seuralla on vuoden 2016 lopussa noin 980 henkilö- ja 30 kannattajajäsentä. Sekä henkilö- että kannattajajäsenmäärään haetaan kasvua, joka mahdollistaa seuran palveluiden kehittämisen.

 

Loppuvuodesta 2016 käyttöönotetun ilmaisen Mailchimp-jäsenviestityökalun käyttöä jatketaan. Viestit lähetetään jäsenten sähköposteihin. Sosiaalisen median kanavia otetaan käyttöön yhdessä jaostojen kanssa. Tilaisuuksia mainostetaan niin Kehittyvä Elintarvike -lehdessä, jäsenviesteissä kuin sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautumisissa ja siihen liittyvässä maksuliikenteessä pyritään ottamaan käyttöön Lyyti-järjestelmä. Jäsenille suunnattuja kyselyjä voidaan toteuttaa webropol-työkalulla. Seuran ja lehden nettisivujen ulkoasua uudistetaan varojen puitteissa.

 

Kaikki seuran tapaamiset ovat tärkeitä elintarvikealan verkostojen ylläpitämiseksi. Uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita, ja heitä pyritään tavoittamaan sidosryhmien ja tapahtumien avulla.

 

SEURAN TOIMINTA, TAPAHTUMAT JA KOKOUKSET

Seura ja jaostot järjestävät ajankohtaisista aiheista seminaareja, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Tilaisuuksia järjestetään myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seminaarit ovat myös toiminnan rahoitukselle tärkeitä. Juhlavuonna lanseerataan uusi konsepti, ETS-seminaari, jaostojen seminaarien rinnalle. Ensimmäinen ETS-seminaari järjestetään 70-vuotisjuhlatapahtuman yhteydessä.

 

Seuran vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokousten yhteydessä järjestetään asiantuntijaesityksiä ajankohtaisista aiheista.

 

SEURAN JAOSTOT JA PAIKALLISSEURAT

Seuralla on viisi teemajaostoa, yksi aluejaosto ja yksi alueseura. Teemajaostot ovat Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarvikehygienian jaosto (EHJ), Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ) ja Prosessitekninen jaosto (PTJ). Aluejaostona toimii ravitsemuspainotteinen Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ) ja alueseurana Turun elintarviketutkijain Seura ry (TETS). Monet seuran jäsenet ovat aktiivisia jaostoissa. Jaostot päättävät omasta toiminnastaan ja vuosikokoustensa aikatauluista.

 

Jaostojen tavoitteena on edistää ja kehittää elintarvikkeisiin liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä alaa koskevia seminaareja, teemapäiviä ja ekskursioita.

Jaostojen tilaisuudet ovat Seuran tilaisuuksia ja niistä viestitään Seuran käytössä olevissa viestintäkanavissa. Ilmoittautumista ja maksuliikennettä varten hankitaan nykyaikainen työkalu, jos siihen vain saadaan rahoitusta.

 

Jaostot osallistuvat 70-vuotisjuhlatapahtuman järjestämiseen, jäsenten rekrytointiin, Kehittyvä Elintarvike -lehden toimituskuntaan ja kirjoittamalla artikkeleja niin lehteen kuin Seuran muihin käytössä oleviin medioihin.

 

Aistivaraisen tutkimuksen jaosto ATJ

ATJ:lla on 32. toimintavuosi. ATJ:n perinteinen kevätseminaari järjestetään Tieteiden talolla tiistaina 7.2.2017 teemalla "Pakkaus makes Sense –elämyksiä kaikille aisteille”. Seminaarissa on tarkoitus jakaa uusinta tietoa pakkauksesta moniaistisena mediana ja käyttöliittymänä. Seminaarista kirjoitetaan juttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen. Seminaaria markkinoidaan ETS:n sähköpostilistan kautta ja lisäksi sosiaalisen median kanavien sekä omien kontaktien avulla.

ATJ:stä osallistutaan edelleen E3S:n toimintaan, vaikka kiertävää E3S:n hallituspaikkaa ei tällä hetkellä Suomella olekaan. E3S-yhteisö on merkittävä verkosto aistinvaraisen tutkimuksen alueella. Seuraava vuosikokous järjestetään Ranskassa toukokuussa 2017. Tavoitteena on, että ATJ:n edustaja osallistuu kokoukseen. E3S:n työryhmissä (Working group) on ATJ:n jäseniä: Tuomo Tupasela on PDO-ryhmässä, Oskar Laaksonen education-ryhmässä, Sari Puputti opiskelijaryhmässä ja Mari Sandell lapsi- ja Taste Sensitivity-ryhmissä.

Jaoston vuosikokous 2017 pidetään seuran vuosikokouksen yhteydessä. Lisäksi on suunnitteilla yritysvierailu ja aistinvaraisen arvioinnin sanaston kehittämistä.

Jaoston johtoryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa pöydän ääreen suunnittelemaan vuosien 2017 ja 2018 toimintaa. Lisäksi johtoryhmä pitää puhelin- tai videokokouksia sekä on yhteydessä sähköpostin välityksellä. Yhteistyötä Turun Elintarviketutkijain Seura ry:n kanssa jatketaan.

Elintarvikeanalytiikan jaosto EAJ

Päätapahtuma on Chembio 2017 ja Kemian Päivät 29.‒30.3.2017 Helsingissä. Yhteinen seminaari laboratorioalan kanssa pidetään 30.3.2017. Seminaarin nimi on Osaamistarpeet muuttuvat: pysyvätkö laboratoriokenttä, elintarvikekemia ja alan koulutus mukana? Tapahtumasta ei tule jaostolle tuloja, mutta ei menojakaan, koska Kemian Seura on päävastuullinen järjestäjä yhdessä ETS ry:n kanssa.

Vuosikokous pidetään ETS ry:n vuosikokouksen yhteydessä. Jos tämä on jostain syystä mahdotonta, vuosikokous pidetään Kemian Päivien seminaarin yhteydessä.

Johtoryhmä kokoustaa yleensä ETS ry:n tapahtumien tai muiden tapahtumien yhteydessä, mutta pääasiassa sähköpostitse /Skype for business. Kevätseminaarin 2018 suunnittelua varten saatetaan järjestää yksi tulevaisuusstrategia- ja tapahtumasuunnittelukokous kasvotusten.

Elintarvikehygienian jaosto EHJ

Elintarvikehygieniajaoston (EHJ) pyrkii järjestämään keväällä elintarvikehygieniaan liittyvän seminaarin ja syksyllä yritysvierailuja.

 

Elintarvikealan talous- ja markkinointijaosto ETMJ

Jaoston tavoitteena on järjestää ainakin yksi, mahdollisesti kaksi yritysvierailua. Jaoston johtoryhmä kokoontuu ainakin neljä kertaa vuodessa.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto IPSJ

Jaosto järjestää opiskelijoille suunnatun alumni-illan yhteistyössä Agronomiliiton kanssa. Tilaisuuden tavoitteena on kuvailla kutsuvieraiden voimin erilaisia elintarvikealan työelämäpolkuja ja auttaa opiskelijoita hahmottamaan alan uramahdollisuuksia. Samalla vahvistetaan uusjäsenhankintaa. Vuosikokous pyritään järjestämään yritysvierailuna.

 

Prosessitekninen jaosto PTJ

Prosessiteknisellä jaostolla on suunnitteilla opiskelijailta / jäsenhankinta-kampanja yliopisto-opiskelijoille helmi-maaliskuulla yritysvierailun yhteydessä ja vastaava tilaisuus loka-marraskuulla Turun ja Seinäjoen AMK-opiskelijoille. Kotimaan ekskursio on suunnitteilla kesäkuulle ja syyskuulle puolen päivän seminaari.

 

Turun Elintarviketutkijain Seura ry TETS

Vuosikokous pidetään helmikuussa yritysvierailuna Turun seudulla. Keväällä järjestetään puoli- tai kokopäiväretken, jonka aikana vieraillaan 1–2 yrityksessä tms. kohteessa. Syksyllä järjestetään seminaari.

Seura tukee Turun seudun elintarvikealan opiskelijoita myöntämällä stipendejä ja avustuksia.

Jäsenyyttä markkinoidaan erityisesti Turun yliopiston ja Turun Ammattikorkeakoulun elintarvikealojen opiskelijoille.

 

SEURAN JULKAISUTOIMINTA

Elintarviketieteiden Seura ry julkaisee Kehittyvä Elintarvike -lehteä. Lehden toimittamisesta vastaa lehden toimitus. Päätoimittaja vastaa lehden linjasta, sisällöstä ja budjetista. Päätoimittaja valmistelee lehden budjettiesityksen yhdessä toimituspäällikön kanssa, esittelee sen seuran hallitukselle ja edelleen syyskokoukselle. Seuran hallitus ja syyskokous päättävät lehden budjetista ja suuntaviivoista. Vuosi 2017 on Kehittyvä Elintarvike -lehden 28. ilmestymisvuosi.

 

Toimitus huolehtii lehden toimittamiseen liittyvistä käytännön tehtävistä ja lehden markkinoinnista budjetin rajoissa yhdessä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Seuran hallitus ja jaostot osallistuvat tiiviisti sisällön suunnitteluun. Toimituksen apuna ovat mm. lehden neuvottelukunta, toimituskunnat, jaostot, vakituiset avustajat ja ilmoitusmyynti. Lehden asioita käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa, joihin päätoimittaja ja/tai toimituspäällikkö osallistuvat asioiden esittelijöinä.

 

Lehti ilmestyy kuusi kertaa, ja se taitetaan ja painetaan Hämeen Kirjapainossa. Ilmoitusmyynnistä vastaa Jukka Peussa. Lehden ja kotisivujen sisältöä kehitetään käytettävissä olevien resurssien mukaan.

 

Lehden teemoina ovat Analytiikka, Hygienia & Tuoteturvallisuus (nro 1/17), Valmistus- ja lisäaineet & Materiaalitehokkuus (nro 2/17), Tuotekehitys, Prosessit & Pakkaaminen (nro 3/16), Koneet, Laitteet & Kunnossapito (nro 4/17), Vastuullisuus & Kiertotalous ja Elintarviketieteiden Seura 70 vuotta (nro 5/17) sekä Teollinen internet, Liiketoiminta & Koulutus (nro 6/17).

 

Lehden numeroa 1/17 jaetaan normaalin jakelun lisäksi ChemBio 2017 -messuilla ja Kemian Päivillä 29.‒30.3. Numero 2/17 on lisäjakelussa Elintarvikepäivässä 16.5. Numerosta 4/17 otetaan lisäpainos Elintarviketeollisuus-messuilla 13.‒14.9. jaettavaksi, ja numerosta 5/17 on lisäjakelu korkea- ja ammattikorkeakouluille.

 

Seuran kotisivuilla (www.ets.fi) ja lehden kotisivuilla (www.kehittyvaelintarvike.fi) sekä sähköisessä jäsenkirjeessä tiedotetaan muun muassa ajankohtaisista, seuran toimintaan liittyvistä tapahtumista. Sivujen päivittämistä ja toimivuutta tehostetaan käytettävissä olevien resurssien mukaan.

 

SEURAN HALLINTO

Seuran hallitus kokoontuu 6−8 kertaa vuodessa. Hallitus ohjaa seuran toimintaa. Sitä toteutetaan yhteistyössä jaostojen, toiminnanjohtaja-päätoimittajan, toimituspäällikön ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Seuran budjetti

Seuran toiminnan rahoitus perustuu lehden ilmoitustuloihin, lehtitilausmaksuihin, henkilö- ja kannattajajäsenmaksutuloihin, tapahtumien osallistumismaksuihin ja avustuksiin.

 

Stipendit

Seura jakaa väitöskirjapalkinnon 25-vuotisjuhlarahastosta ansiokkaasta tutkimuksesta sekä opiskelijastipendin hyvästä opinnäytetyöstä. Palkinto ja stipendit julkistetaan syys- ja/tai vuosikokouksen yhteydessä.

 

Seuran sidosryhmät ja kansainväliset yhteydet

Seura ja lehti ovat esillä vuoden aikana ainakin ChemBio 2017-messuilla ja Kemian Päivillä 29.−20.3. Elintarvikepäivässä 16.5. ja Elintarviketeollisuus-messuilla 13.‒14.9. Lisäksi tavoitteena on järjestää opiskelijoille suunnattuja mentorointitapahtumia, järjestää kysely sekä parantaa viestintää jäsenistölle ja muille ruoka-asioista kiinnostuneille.

 

Seura on Suomen Kemian Seuran koordinatiivinen jäsen ja toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Seuralla on edustaja Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallituksessa, Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön järjestämän Elintarvikepäivän ohjelmatoimikunnassa sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikön ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan järjestämässä Elintarviketalouden Professional Development eli PD-koulutuksen lautakunnassa. Seura harkitsee jäsenyyttä myös Suomen Tiedekustantajien liitossa.

 

Seura toimii kansallisena jäsenenä European Federation of Food Science and Technology’ssä (EFFoST) ja Institute of Food Technologists’ssa (IFT). Seura pitää yhteyksiä Pohjoismaiden elintarviketieteellisiin sisarseuroihin ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan Norjan ja Ruotsin elintarvikepäiville. Seura on The European Sensory Science Societyn (E3S) perustajajäsen. E3S:n ja sen ryhmien toiminnassa Seuraa edustaa Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston jäseniä.